O nas

Firma SBC (Szkolenia Badania Consulting) specjalizuje się we wszechstronnych szkoleniach skierowanych do wszystkich osób pracujących z drugim człowiekiem w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Adresatami oferowanych szkoleń są między innymi pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, asystenci rodziny, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy sądów, kuratorzy oraz mediatorzy.

Oferta naszej firmy obejmuje również:

  • przeprowadzanie profesjonalnych i rzetelnych badań społecznych, które pozwalają na pełną diagnozę obecnych problemów występujących w danej społeczności lokalnej;
  • realizację Strategii rozwiązywania problemów społecznych, która pozwala wskazać najważniejsze obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dotyczące ich wdrażania;
  • tworzenie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który składa się szczegółowa analiza problemów i zjawisk społecznych, a także wskazanie celów oraz sposobów rozwiązywania problemów alkoholowychoraz innych związanych z tą sferą problemów;
  • opracowywanie Gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, które są dokumentami wyznaczającymi cele oraz sposoby rozwiązywania problemów przemocy w rodziniei związanychz tąsferą problemów rodzinnych i społecznych.

Za jakość oferowanych przez nas usług odpowiada zespół, w skład którego wchodzą osoby specjalizujące się w pedagogice resocjalizacyjnej, penitencjarystyce, interwencji kryzysowej, psychoterapii, socjologii, terapii uzależnień, mediacjach rodzinnych, pracy socjalnej, a także kuratorzy, prokuratorzy, prawnicy, asystenci rodziny, przewodniczący jednostek pomocy społecznej (ZI, GKRPA, OPS) oraz specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi.

Firma SBC organizuje szkolenia online, konferencje wyjazdowe i szkolenia indywidualne w dowolnej formie na życzenie klienta.

Referencje

Kontakt