JAK REALIZUJEMY DIAGNOZY?

ANKIETY

Kwestionariusz ankiety zostanie przedstawiony Zleceniodawcy po akceptacji oferty. Zostanie on skonstruowany po przeanalizowaniu specyfiki regionu objętego badaniem społecznym. Istnieje możliwość modyfikacji ankiet i wprowadzenia zmian poszczególnych pytań, zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy. Po mailowym zatwierdzeniu ankiet przez Zleceniodawcę przystępujemy do realizacji badania.

METODY BADAWCZE

Badanie respondentów odbywa się w ramach wielu technik o charakterze ilościowym i jakościowym. Badanie uczniów odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu internetowego systemu do przeprowadzenia badań społecznych i zbierania danych lubw wersji papierowej. W ramach ankietowania studentów, dorosłych mieszkańców, rodziców, nauczycieli oraz sprzedawców alkoholu, pracowników instytucji pomocowych, policji oraz straży miejskiej badania przeprowadzane są w wersji papierowej (możliwy jest również wywiad telefoniczny).

Proponowane poniżej metody są najbardziej znanymi sposobami w zbieraniu informacji w opinii publicznej.

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.
 • CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW.
 • PAPI (Paper & Pen Personal Interview) - bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy.

Dodatkowe parametry analityczne/opcje dodatkowe

- korelacje
- informacje jak uszczegółowienie wyników badań w odniesieniu do sołectw/dzielnic gminy
- kierowanie działań tylko tam gdzie są potrzebne
- analiza SWOT
- możliwość systematycznego, przejrzystego zaprezentowania mocnych i słabych stron regionu, a także szans i zagrożeń
- prezentacja
- graficzne przedstawienie najważniejszych wyników w prezentacji Power Point
- prezentacja + trener
- graficzne przedstawienie najważniejszych wyników w prezentacji Power Point zaprezentowane przez trenera podczas spotkania
- analiza jakościowa
- uzupełnienie badań statystycznych - bardzo pogłębiona analiza - obraz 3d problemów

HARMONOGRAM REALIZACJI

Etap I
• ustalenie parametrów i formy przeprowadzonej diagnozy
Etap II
• warunki i umowa
Etap III
• realizacja
Etap IV
• raport końcowy - diagnoza

CZAS REALIZACJII BADANIA

Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie. Informujemy, kiedy przystępujemy do diagnozy, na jakim etapie jest ankietowanie oraz kiedy nastąpi zakończenie.

Planowany czas realizacjii (tj. realizacji badań, opracowania raportu) 2-3 miesiące od podpisania umowy.

Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy jest czynnikiem zwiększającym wiarygodność i zaufanie społeczne do proponowanych działań, które służą rozwiązywaniu problemów i instytucji je realizujących.

*DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

W ramach diagnozy społeczno-gospodarczej zostanie przeprowadzone badanie ilościowe wśród mieszkańców gminy/miasta.

Opinia mieszkańców gminy/miasta jest niezbędna do określenia mocnych i słabych stron środowiska lokalnego, jak również analiza dokumentów instytucjonalnych gminy/miasta. Diagnoza społeczno-gospodarcza stanowi fundament do stworzenia Strategii Rozwoju Gminy oraz Programu Rewitalizacji.

OBSZARY BADAWCZE

OBSZAR BADAWCZY
PODOBSZARY BADAWCZE
1. Potencjał turystyczny
 • baza turystyczna
 • popyt na turystykę
2. Potencjał gospodarczy
 • struktura gospodarki
 • przedsiębiorczość
 • innowacyjność
 • rynek pracy
3. Kapitał ludzki
 • potencjał demograficzny
 • potencjał intelektualny
4. Jakość życia
 • ochrona zdrowia
 • problemy społeczne
 • edukacja
 • kultura
 • kultura fizyczna
 • gospodarka komunalna
5. Infrastruktura komunikacyjna
 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • infrastruktura teleinformatyczna
6. Atrakcyjność przyrodnicza
 • krajobraz przyrodniczy
 • zagrożenia przyrodnicze
7. Zarządzanie rozwojem
 • zarządzanie publiczne
 • kapitał społeczny
 • stan finansów samorządowych

Rekomendujemy następujące minimalne liczebności grup badawczych:

< 30 tys.
mieszkańców
30-100 tys.
mieszkańców
> 100 tys.
mieszkańców
MIESZKAŃCY100200300
PRACOWNICY INSTYTUCJONALNI204060

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DIAGNOZY

 • Diagnoza jest bazą do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
 • Diagnoza jest jednym z punktów Strategii Rozwoju Gminy.
 • Diagnoza jest przedstawiona w formie przejrzystego raportu podzielonego na wyniki odpowiednie dla grup badawczych, opatrzonego podsumowaniem i zaleceniami.
 • Badania są prowadzone uczciwie, obiektywnie, bez szkody dla osób badanych.
 • Podejmowane działania profilaktyczne bez zrealizowania diagnozy, są działaniami niepewnymi i w efekcie mogą okazać się zupełnienie nietrafione.