SBC - Szkolenia Badania Consulting - powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie instytucji administracyjno - publicznych w zakresie tworzenia programów diagnostycznych, naprawczych oraz profilaktycznych, a także rosnącego zainteresowania projektami badawczo-społecznymi.

Nasza firma składająca się ze specjalistów z zakresu profilaktyki i psychoterapii uzależnień zajmuje się realizacją takich programów jak:

W oparciu o aktualną wiedzę i analizę problemów społecznych nasz wykwalifikowany zespół w oparciuo standardy oraz etykę zawodową czuwa nad każdym etapem tworzenia dokumentów zawierających cele programu wraz z określeniem zadań gwarantujących skuteczne ograniczenie występowania niepożądanych zjawisk społecznych.

Ważne jest, aby przy tworzeniu Programu wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta. Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

W trakcie opracowywania programu kluczową kwestią jest racjonalne określenie zadańi zdefiniowanie adekwatnych wskaźników ich realizacji, które pozwolą w sposób przejrzysty uwidocznić efekty wdrażania Programu i będą możliwe do osiągnięcia przez wszystkich realizatorów Programu.

CO OFERUJEMY?

Oferujemy dokonanie szczegółowej identyfikacji problemów społecznych i określenie celów działań poprzez m.in.:

 • przygotowanie szczegółowej analizy problemów i zjawisk społecznych, prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb
 • wskazanie celów działań na ochrony zdrowia psychicznego,
 • przygotowanie Programu zgodnie z najwyższymi standardami i etyką zawodową,
 • opracowanie merytoryczne przez naszych ekspertów z zakresu pomocy społecznej, psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • zgodność Programu z obowiązującymi aktami prawnymi.

KORZYŚCI

*PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym oraz ważnym elementem polityki państwa, która jest skierowana na minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia.

Podstawą prawną do opracowania i realizacji Programu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w którejzgodnie z art. 35a ust. 1 do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnie ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 • rehabilitacji społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
 • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

*PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa lokalną strategięw zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnychwynikających z używania alkoholu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspieraniaprzedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniui usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Na treść Programu mają również wpływ następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

*PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów przemocyw Rodzinie i związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych każdej gminy należy opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

*PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej jest dokumentem, scalającym działania na rzecz pieczy zastępczej. Stanowi swoistą koncepcję zintegrowanych i zaplanowanychwytycznychw podejmowanych działaniach w odniesieniu do mieszkańców miastai gminy potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie.

Zgodnie z art. 180 pkt.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemiepieczy zastępczej, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3 – letniego programu, dotyczącego pieczy zastępczej, w tym określenie rocznego limitu zawodowych rodzin zastępczych.

*PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemiepieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny.

*PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Program określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunkiw zakresie poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców gminy/miasta, zaspokajania ich potrzeb psychicznych i uzyskanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich coraz większego zrozumienia ze strony społeczności lokalnej. Pozwoli to osobomz zaburzeniami psychicznymi żyć we własnym środowisku, w sposób zapewniający jak najwyższą jakość życia, a społeczności lokalnej pozwoli zmniejszyć lub pozbyć się istniejących barier mentalnych co do postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawę do opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowi ustaw z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którą ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

W celu dalszych informacji na temat Programów zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych przedstawicieli.