CO PROPONUJEMY?

 • nalizę danych instytucjonalnych, która obrazuje stan obecnych problemów i potrzeb,
 • analizę problemów społecznych,
 • wytyczenie głównych kierunków działań,
 • analizę SWOT,
 • wskazanie konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, gospodarczym, itp.,
 • określenie zakładanych rezultatów Strategii.

Dlaczego my?

 • Posiadamy zespół specjalistów dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w realizacji Strategii.
 • Informujemy Państwa na bieżąco o przebiegu realizacji - pozostajemy w stałym kontakcie.
 • W ciągu 14 dni od oddania ostatecznej wersji Strategii mają Państwo możliwość wniesienia uwag i poprawek.
 • Nasze doświadczenie i profesjonalizm poparte są licznymi referencjami korzystających z naszych usług miast i gmin.

*STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji.

ZAKRES PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ, KTÓRY POWINIEN BYĆ ZAWARTY W STRATEGII:

 • Wspieranie rodziny;
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych;
 • Zdrowie psychiczne;
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Aktywność i integracja społeczna seniorów;
 • Przemoc w rodzinie;
 • Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
 • Wsparcie osób z problemem ubóstwa;
 • Problem przestępczości;
 • Rewitalizacja społeczna.

*STRATEGIA ROZWOJU GMINY/MIASTA

Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem definiującym jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.

CO OFERUJEMY

W ramach Strategii Rozwoju Gminy/Miasta oferujemy dokonanie szczegółowej identyfikacji obszarów tematycznych i określenie celów działań poprzez m.in.:

Zakres tematyczny Strategii Rozwoju Gminy/Miasta

OBSZAR TEMATYCZNYPODOBSZARY TEMATYCZNE
1. Potencjał turystyczny
 • baza turystyczna
 • popyp na turystykę
2. Potencjał gospodarczy
 • struktura gospodarki
 • przedsiębiorczość
 • innowacyjność
 • rynek pracy
3. Kapitał ludzki
 • potencjał demograficzny
 • potencjał intelektualny
4. Jakość życia
 • ochrona zdrowia
 • problemy społeczne
 • edukacja
 • kultura
 • kultura fizyczna
 • gospodarka komunalna
5. Infrastruktura komunikacyjna
 • transport drogowy
 • transport kolejowy
 • infrastruktura teleinformatyczna
6. Atrakcyjność przyrodnicza
 • krajobraz przyrodniczy
 • zagrożenia przyrodnicze
7. Zarządzanie rozwojem
 • zarządzanie publiczne
 • kapitał społeczny
 • stan finansów samorządowych

W celu dalszych informacji na temat Strategii zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych przedstawicieli.